Poniżej znajdują się krótkie i rzeczowe odpowiedzi naszych prawników na najczęściej zadawane pytania dotyczące regulacji wprowdzonych przez ustawodawcę w związku pandemią SARS-CoV-2. 

Znajdź interesującą Cię kategorię lub pytanie:

ODPOWIADAMYDODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Trzeba złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Przez jaki okres przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie ubezpieczonemu przysługuje zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli ubezpieczony został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Czy przebywając na urlopie wychowawczym przysługuje mi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych oraz za czas, gdy przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym.
 

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy, które przypadły w czasie:
 

 • urlopu bezpłatnego,
   

 • urlopu wychowawczego,
   

 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem sytuacji, gdy skazany wykonuje w tym okresie pracę odpłatną na podstawie skierowania do pracy i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu chorobowemu).,
   

 • zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, gdy rodzic wykonywał pracę zarobkową lub gdy zwolnienie wykorzystywał niezgodnie z celem. 
   

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego i w jakim terminie poinformować pracodawcę o korzystaniu z zasiłku?

Złożenie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego może nastąpić dowolnym momencie, lecz przed upływem 6 miesięcy, ponieważ roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Należy mieć na uwadze, że brak niezwłocznego poinformowania pracodawcy o korzystaniu z zasiłku opiekuńczego może skutkować uznaniem nieobecności pracownika za nieusprawiedliwioną, co może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy.
 

Jaki jest termin wypłaty zasiłku opiekuńczego?

Termin wypłaty świadczenia zależy od tego, jaki podmiot zajmuje się ustaleniem prawa do zasiłku. ZUS dokonuje wypłat zasiłków po otrzymaniu stosownego wniosku i stwierdzeniu uprawnień, zasadniczo w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentacji potrzebnej do ustalenia prawa. Pracodawcy natomiast jako płatnicy składek, z reguły powinni dokonywać wypłat zasiłków w takich terminach, w których wypłacają wynagrodzenie.
 

Czy osobie opiekującej się dzieckiem powyżej 8 roku rzuca przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 

Nie. 
 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu opiekującemu się: 

 

1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;

2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;


w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. 

3. dorosłą osobą niepełnosprawną;
 

w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKA
 

Czy pracownik w okresie epidemii musi wykonywać okresowe badania lekarskie?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostały zawieszone przepisy dot. obowiązku przeprowadzania okresowych badań okresowych. Ponadto, tym okresie pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 

Czy zawieszenie stosowania przepisów dot. obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich ma zastosowanie również do badań wstępnych i kontrolnych?

Zgodnie z postanowieniami specustawy zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzania badań kontrolnych i wstępnych. Umożliwia jednakże inny tryb ich przeprowadzania. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie będzie mógł przeprowadzić́ i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, inny lekarz. Orzeczenie takie utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Istotnym jest natomiast, że takie orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.
 

Z przeprowadzania jakich badań jest zwolniony zawodowy kierowca? 

Zawodowi kierowcy w okresie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, są zwolnieni z przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, których celem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

Obowiązek w zakresie wykonania powyższych badań należy spełnić niezwłocznie po odwołaniu stany zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

 ŚWIADCZENIA POSTOJOWE Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH


 

Jakie świadczenie może otrzymać osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy jego zleceniodawca lub zamawiający jest w przestoju?  

Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, są uprawnione do świadczenia postojowego, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (1.300,00 zł).

Nie można również zapominać o najważniejszym warunku przyznania świadczenia postojowego, tj. wystąpienie u zamawiającego lub zleceniodawcy postoju ekonomicznego. 

 

Świadczenie postojowe nie może się łączyć z innymi świadczeniami przyznanymi na podstawie „tarczy antykryzyskowej”.
 

Ile wynosi świadczenie postojowe? 

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. 
 

Komu przysługuje świadczenie postojowe? 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom:
 

 1. prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;
   

 2. świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło);
   

– jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje wyłącznie osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
   

 2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
   

 3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 DOFINANSOWANIA Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY DO CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK ZUS
 

Komu przysługiwać będzie wypłacane przez starostę (urząd pracy) dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne?

Zgodnie z przepisami specustawy COVID-19 (art. 15zzb.) takie dofinansowanie przysługiwać będzie mikro-, małym– oraz średnim przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii. 

 

W myśl ustawy Prawo Przedsiębiorców do takiej grupy przedsiębiorców zaliczać będziemy wszystkie podmioty, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:
 

 • zatrudniały mniej niż 250 pracowników, i
   

 • ich roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekraczała 43 mln euro. 

 

Niezmiernie ważnym aspektem jest, iż warunkiem zachowania dofinansowania jest utrzymanie deklarowanego poziomu zatrudnienia i nie zwolnienie żadnego z pracowników objętych wnioskiem o dofinasowanie przez okres pobierania dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez czas odpowiadający długości trwania dofinansowania. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracodawca będzie pobierał dofinansowanie przez okres 3 miesięcy, to ani w tym okresie, ani w kolejnych 3 miesiącach nie będzie mógł zredukować stanu zatrudnienia, co łącznie daje pracownikom 6 miesięcy ochrony. W innym przypadku pracodawca będzie zobowiązany zwrócić dofinansowanie od czasu, kiedy przestał spełniać warunki jego otrzymania.
 

Czy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników będzie dotyczyło tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy?

Nie. Prezentowane rozwiązanie odnosi się analogicznie również do osób zatrudnionych na podstawie:
 

 • umowy o pracę nakładczą 
   

 • umowy zlecenia 
   

 • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
   

Ponadto przepisy stosuje się także do osób, które wykonują̨ pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

Czy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników będzie takie przyznawane wszystkim przedsiębiorcą w takiej samej wysokości? Od czego zależeć będzie wysokość przyznawanego przez starostę dofinansowania?

Nie, wysokość dofinansowania przyznawanego przedsiębiorcom od starosty będzie zależeć od wielkości spadku ich obrotów. Ustawodawca przewidział w tym względzie 3 pułapy:
 

 1. przy minimum 30% spadku obrotów: max do sumy kwoty 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS i jednocześnie max do kwoty 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika;
   

 2. przy minimum 50% spadku obrotów: max do sumy kwoty 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS i jednocześnie max do kwoty 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika;
   

 3. przy minimum 80% spadku obrotów: max do sumy kwoty 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz z należnymi od ich wynagrodzeń składkami ZUS i jednocześnie max do kwoty 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki ZUS w odniesieniu do każdego pracownika;
   

Za jaki okres można otrzymać od urzędu pracy dofinansowanie do wypłaty części wynagrodzeń i związanych z nimi składek ZUS?

Dofinansowanie, o którym mowa będzie wypłacane w miesięcznych transzach. Maksymalny okres na jaki można je otrzymać wynosi 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie i co taki wniosek powinien zawierać?

Wniosek o dofinansowanie do wypłaty części wynagrodzeń i związanych z nimi składek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Termin na jego złożenie nie jest natomiast terminem określonym kalendarzowo. Uzależniony jest od tego, kiedy dyrektor konkretnego powiatowego urzędu pracy ogłosi nabór wniosków. Od tego dnia przysługiwać będzie 14 dni na złożenie wniosków.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 
 

 1. wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku ze stanem pandemii;
   

 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
   

 3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 
   

 4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy; 
   

 5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 
   

 6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 
   

 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 
   

Obecnie powiatowe urzędy pracy rozpoczęły już nabór przedmiotowych wniosków, udostępniając wnioskodawcom przygotowane wcześniej formularze, które należy wypełnić.

 ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

 

Czy każdy przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS?

Nie każdy przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. Na chwilę obecną ustawa przewiduje takie zwolnienie jedynie względem płatników, którzy:
 

 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także byli zgłoszeni jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
   

 • prowadzili pozarolniczą działalność, opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszy miesiącu, za który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15 681,00 zł).
   

Za jaki okres przysługiwać będzie zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS będzie przysługiwało jego beneficjentom za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Wobec tego ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się o zwolnienie za 3, za 2 lub za 1 miesiąc, w zależności od spełniania poszczególnych kryteriów.
 

Czy do zwolnienia z opłacania składek ZUS koniecznym jest złożenie wniosku czy zwolnienie następuje automatycznie z mocy samego prawa?

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS odbywać się będzie na wniosek, który płatnik składek będzie przekazywał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 

Co powinien zawierać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, do kiedy i gdzie należy go złożyć?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. 


Wniosek taki powinien zawierać:
 

1. dane płatnika składek, tj.: 

a)  imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
 

b)  numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 

c)  adres do korespondencji; 

 

2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; oświadczenie to powinno być opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 
 

4. podpis wnioskodawcy. 
 

Należy jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania zwolnienia jest także przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., chyba że płatnik zwolniony jest z obowiązku ich składania. Deklaracje lub raporty powinny zostać przesłane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. 
 

W jakim terminie ZUS wydaje decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS?

ZUS w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (tj. dla większości przedsiębiorców za maj), rozpoznaje wniosek płatnika. Jeżeli płatnik wniósł wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, to Informacja o zwolnieniu udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. Jeżeli Organ odmówi zwolnienia płatnika wówczas w sprawie wydawana jest decyzja. Od takiej dezycji przysługuje prawo wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 

Jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, którzy nie kwalifikują się do zwolnienia z opłacania składek ZUS?

Na chwilę obecną sugerowanym rozwiązaniem jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek (formularz ZUS EOP).

 SYTUACJA CUDZOZIEMCÓW

 

Co w sytuacji, gdy termin ważności zezwolenia na pobyt upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

Oznacza to, że cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt będą mogli przebywać w Polsce na podstawie posiadanych dokumentów przez cały okres obowiązywania stanów związanych z COVID-19. Po odwołaniu stanu związanego z COVID-19 cudzoziemcy będą mieli 30 dni na opuszczenie Polski lub na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

 ZWOLNIENIA W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII

 

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z uwagi na złą sytuację finansową firmy?

W przypadku umów na czas określony jest to jak najbardziej dopuszczalne, szczególnie, że pracodawca nie musi w ogóle wskazywać przyczyny rozwiązania umowy zawartej na czas określony.

 

W przypadku umów na czas nieokreślony wymagane jest wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy i jej uzasadnienie. Przyczyna polegająca na trudnej sytuacji finansowej, związanej z tym redukcji zatrudnienia i likwidacji stanowisk pracy z powodu pandemii COVID – 19 co do zasady uzasadniania przeprowadzenie zwolnień grupowych z zachowaniem odpowiednich warunków tj. doboru pracownika do zwolnienia mając na względzie obiektywne i sprawiedliwe kryteria.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli powyższej omówione pytania nie dotykają specyficznych zagadnień, których Państwo doświadczacie w związku z pandemią COVID-19, nasi prawnicy pozostają do dyspozycji pod adresem:

Administratorem Twoich danych osobowych jest kancelaria Kibil i Wspólnicy sp.k. (Poznańska 11 / 5b, 00-680 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Dane, jakie podasz w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzanie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Chronimy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon

zadzwoń: