Szukaj

Czy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenia pracownikom za okres zawieszenia działalności pracodawcy?

Aktualizacja: mar 17

Autor: Bartosz Ulczycki; red.: adw. Michał Kibil


Zgodnie z informacją z konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz kultury, dnia 11 marca 2020 r. została wydana decyzja w przedmiocie zawieszenia działalności żłobków, przedszkoli, szkół oraz szkół wyższych, a także obiektów kultury takich jak opery, teatry, kina oraz muzea od dnia 12 marca 2020 r. na okres 2 tygodni, tj. do dnia 25 marca 2020 r. Odpowiadamy na pytania pracodawców w związku z tą decyzją.


Co z rodzicami dzieci?


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 (koronawirus) ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do uzyskania powyższego zasiłku należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) dostępne na stronie ZUS.

Działalność szkół została zawieszona od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r., niemniej przez czwartek oraz piątek będzie sprawowana opieka nad dziećmi, lecz nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednocześnie MEN poinformował, iż jest to jedynie opieka wyjątkowa, wobec czego każdy kto jest w stanie sprawować opiekę nad swoim dzieckiem nie powinien przyprowadzać go do szkół i przedszkoli.


Co z nauczycielami i innymi pracownikami?


Aby uniknąć sporów co do tego, czy za okres, kiedy pracownicy zwalniani przez Ministerstwo z obowiązku świadczenia pracy będą zachowywali prawa do wynagrodzenia pracodawcy z góry powinni tę kwestię rozstrzygnąć i obwieścić swoim pracownikom.

Zgodnie z informacją od MEN nauczyciele będą pozostawieni w stanie gotowości zgodnie z KP, lecz nie będą zobowiązani do przychodzenia do szkoły, wobec czego MEN uznało tę sytuację jako przestój i będzie wypłacało wynagrodzenie zgodnie z art. 81 KP, tj. w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną pracownika, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania do 60% wynagrodzenia, lecz nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Jednocześnie nauczyciele będą mogli prowadzić edukację w formie e-learningu (w takim przypadku będzie to ich praca, za którą powinni otrzymywać pełne wynagrodzenie).


Tożsamego oświadczenia nie złożył minister kultury, minister nauki i szkolnictwa wyższego ani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, co pozostawia otwarte pole do dyskusji, co do obowiązku wypłacania wynagrodzenia innym pracownikom.


Zgodnie z art. 80 KP wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko jeżeli był gotów do jej wykonywania.


Czytając powyższe razem z art. 81 KP, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w przypadku, gdy był gotów do jej wykonywania oraz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (tzw. przestój w rozumieniu art. 81 KP). Ciężko uznać, że zamknięcie zakładu pracy na skutek decyzji ministrów jest przeszkodą z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wobec tego Pracodawcy z pewnością będą mieli prawo przyjmować, że decyzja ministerstwa zwalnia ich z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, jak nie ciężko się domyślić pracownicy z pewnością będą mieli odrębne zdanie w tym zakresie. Aby uniknąć sporów co do tego, czy za okres, kiedy pracownicy zwalniani przez Ministerstwo z obowiązku świadczenia pracy będą zachowywali prawa do wynagrodzenia pracodawcy z góry powinni tę kwestię rozstrzygnąć i obwieścić swoim pracownikom.


Jednocześnie w okresie zawieszenia działalności Pracodawca jest uprawniony do wysłania pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownicy nie wykorzystali urlopu za 2018 r. Wykorzystanie zaległego urlopu za 2019 r. oraz bieżącego za 2020 r. można jedynie zarekomendować. Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, a gdy uzna, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym fakcie przełożonego na podstawie art. 210 KP.


Natomiast pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.679 wyświetlenia

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

zadzwoń: